Alisa Sankala

Varavaltuutettu Tampereella ja ehdolla kuntavaaleissa 2021

Olen Alisa, 22-vuotias järjestötyöntekijä Kalevasta.
Olen varavaltuutettu ensimmäistä kauttani ja olen toiminut kaupungin luottamustehtävissä viimeisimmällä valtuustokaudella vaikuttaen mm. toisen asteen koulutukseen, opiskelija-asumiseen ja sosiaali-ja terveyspalveluihin.
Harrastan partiota, joogaa ja potkunyrkkeilyä. Nautin luonnossa liikkumisesta sekä käytän ison osan arjestani opiskellessa.
Tampere on kotikaupunkini ja olen varttunut nähden elämää eri puolilla tätä moninaista kaupunkia. Haluan nähdä Tampereen kehittyvän paremmaksi kaupungiksi niin ihmisten kuin ympäristön kannalta ja siksi pyrin myös itse vaikuttamaan tähän kehitykseen mm. politiikan kautta.
Minulle tärkeimmät teemat niin politiikassa, kuin arjessakin ovat tasa-arvo ja kestävä kehitys.


Tampereeni on:


Tasa-arvoinen tampere

Tampereen on panostettava siihen että lapsilla eri puolilla kaupunkia on samat lähtökohdat elämään.

Tämä tarkoittaa sitä, että lapsiperheiden palveluissa kuten neuvoloissa, päivähoidossa, kouluissa, kuin harrastuksissa ei tulisi olla suuria laatueroja kaupungin sisällä. On pidettävä huolta siitä, että perheen tukemiseen elämän eri vaiheissa on saatavilla tarpeeksi tukea ja sitä saadaan jo varhaisessa vaiheessa.

Kouluissa luokkakokojen olisi hyvä olla pieniä, jotta jokaisella lapsi voisi saada tarvittaessa henkilökohtaista tukea. Liian isot koulut vajavaisilla opetusresursseilla lisäävät riskiä sille, että yksittäisen lapsen murheet ja haasteet jäävät vailla tukea tai lapsi joutuu kiusatuksi. Niin kiusaajan kuin ennen kaikkea kiusatun puolesta varhainen puuttuminen on valtavan tärkeää. Kiusaamiseen on puututtava heti kun sitä havaitaan. Opettajia pitää tukea kouluttautumaan kouluväkivaltaan puuttumisessa sekä antirasismissa. Lapsilla on oikeus luotettaviin aikuisiin ja riittävään tukeen koulupolun varrella.

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet tukevat mielekästä elämää ja ehkäisevät syrjäytymiseltä, siksi niiden pitäisi olla aidosti kaikkien Tamperelaisten saatavilla. Tuetaan siis yhdistyksiä, seuroja ja mietitään harrastussetelin käyttöönottoa.

Vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille olisi mielestäni hyvä tarjota harrastusseteliä, jotta mielekästä harrastusta tai jopa tulevaisuuden uravalintoja on mahdollista kokeilla vanhempien varallisuudesta riippumatta. Erilaisia järjestöjä ja seuroja tukemalla taataan niin harrastuksien kuin erilaisten tukipalveluiden riittävyyttä eri ikäisille ja taustaisille Tamperelaisille.

Nuorten kohdalla yhteiskunnan rooli kasvattajina perheen rinnalla kasvaa. Nuorille on tärkeä olla kolmannen sektorin ja kaupungin tuottamia matalan kynnyksen nuorisopalveluita. Mm. ostoskeskusten kehityksessä tulisi miettiä huolella miten niissä huomioidaan nuorten tarve kokoontua ja hengailla turvallisesti. Etsivä nuorisotyötä pitäisi kehittää, jotta sen avulla saavutettaisiin varhain mahdollisimmat monet sellaiset nuoret, jotka ovat yksin vailla tukea hankalissa elämäntilanteissa.

Haluan Tampereen olevan jatkossakin osaajien kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuudet tähdätä kohti unelmia.

Ylä-asteelta toiselle asteelle siirtyessä nuorella tulisi olla aito mahdollisuus valita suunta mihin haluaa lähteä. Lukioiden opiskelijapaikkoja olisi hyvä lisätä ja myös mahdollisuutta opintopaikan vaihtamiselle mieleiseksi olisi syytä helpottaa. Toisella asteella opinto-ohjaukseen olisi tärkeä saada tarpeeksi resursseja ja mahdollisuus opinto-ohjaukseen tulisi olla myös koulusta valmistumisen jälkeen. Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyssä on tehtävä aktiivista työtä, sillä etenkin itsenäistyvät nuoret tarvitsevat usein tukea arjen tasapainon kanssa.

Korkeakoulutuksen laadukkuudesta ja monipuolisuudesta on muistettava käydä aktiivista vuoropuhelua valtakunnallisella tasolla ja eduskuntaa myöten. Tampereella on iso potentiaali kasvaa tulevaisuuden tekijöiden suurkaupungiksi, siksi niin laadukasta koulutusta pidettävä arvossa ja kasvavia yrityksiä tuettava. Myös työllisyyspalveluita olisi kehitettävä yksilöllisempään suuntaan esim. henkilökohtaisten omavalmentajien avulla voitaisiin löytää ratkaisuja, joissa työelämä olisi mahdollisimman mielekästä ja yhä useampi pääsisi kiinni työelämään.


muut vaaliteemat:


Ennaltaehkäisevä tampere

Mielenterveyspalvelut on nostettava muiden terveyspalveluiden hoidon tasalle, sillä kun mielenterveys on koetuksella siihen tarvitaan tukea varhain, eikä odotteluun ole varaa.

Mielenterveyspalveluihin Tampereella tarvitaan panostusta nyt. Koronan aikaan erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys on ollut suurella koettelemuksella. Hoitamattattomista mielenterveysongelmista syntyy yhteiskunnassa lisää ongelmia ja myös taloudellista taakkaa. Ei ole yhteiskunnallisesti oikein laittaa akuutisti mielenterveyden kanssa kamppaileva odottamaan kuukausia ja kuukausia ennen tarvittaviin palveluihin pääsyä. Terapiatakuu olisi hyvä saada läpi, jotta mielenterveyspalveluiden riittävä rahoitus varmentuisi kunnissa ja psykoterapiaan pääsy helpottuisi. Yksilöille pitäisi olla tarjolla tukea myös hoitopolun ja sopivien tukimuotojen löytämisessä. On täysin väärä lähtökohta olettaa, että esim. masentunut ihminen jaksaa selvitellä itselleen terapeuttia.

Kunnan tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan lisäpanoksia, jotta palvelun piiriin päästäisiin ennaltaehkäisevämmin ja ongelmat eivät pääsisi kasaantumaan.

Sosiaali -ja terveyspalveluiden piiriin olisi päästävä varhaisessa vaiheessa, jotta ongelmat eivät pääse pahenemaan ja mahdollisesti vaikuttamaan negatiivisesti muihin elämän osa-alueisiin. Hoidon ja palveluiden kustannukset kaupungille ovat pienempiä mitä aiemmin tukea ja apua saadaan niin sosiaalisten kuin terveydellisten tarpeiden kanssa. Tärkeimpänä on pyrkiä purkamaan kestämättömän pitkiä hoitojonoja ja pyrkiä takaamaan perusterveyspalveluiden saatavuus ja laadukkuus eri puolilla Tamperetta.

Kaupungin on tärkeää panostaa myös ennaltaehkäisevään mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöhön. Arjen mielekkään tekemisen kuten koulujen tukitoiminta sekä järjestöjen ja seurojen toiminta on panostusta hyvinvointiin. Yhteisöllisyyden tukeminen on hyvin tärkeää ihmisen osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Nostetaan maksuton ehkäisy koskemaan alle 25 vuotiaita ja panostetaan seksuaaliterveyteen.

Nuorten maksuton ehkäisy vähentää aborttien ja seksitautitapausten määrää kunnassa. Tällöin maksuttoman ehkäisyn kattavuus on hyväksi kaupungille niin nuorten hyvinvoinnin kuin aborttitoimenpiteiden määrän kannalta. Mitä matalampi kynnys seksuaaliterveyden neuvontaan on, sitä useampi palveluita päätyy hyödyntämään. On tärkeää myös tuoda nuorten ja nuorten aikuisten näkyville tietoa maksuttomasta ehkäisystä, seksiatautitestauksesta, seksuaalineuvonnasta ja tavoista päästä esim. nuorten neuvolan asiakkaaksi.


muut vaaliteemat:


Kestävä tampere

Tehdään Tampereesta hiilineutraali kaupunki ja ylläpidetään kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Tampereen on oltava aktiviisesti mukana pysäyttämässä ilmastonmuutosta, koska ilmastonmuutos uhkaa kaikkia maailman ihmisiä, eliöitä ja maapallon monimuotoisuutta. Päätöksiä kohti kestävämpää elämään on tehtävä poliittisella tasolla, sillä suurempia vaikutuksia saadaan tekemällä päästöjen laskemistavoitteet kunnan tasolla kuin yksilöittäin. Kaupungin on pyrittävä hiilineutraaliksi ja kaikessa päätöksenteossa on otettava huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Kaupunkiluonnosta huolehtiminen on satsaus kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin. Kaupungin moninaisista ekosysteemeistä puistoineen, järvineen kuin metsineen on pidettävä kiinni, jotta ulkoiluympäristöt löytyisivät läheltä myös tulevaisuudessa. Tampereen lähistöllä olevia luonnonpuistojen ja kansallispuistojen perustamista sekä kehitystä on tuettava kaupungin puolesta. Pidetään huolta, että lähiluonnon puhtaudesta, sekä eliölajien hyvinvoinnista ja monimuotoisuudesta pidetään erityistä huolta virkistyskäytön ohessa.

Panostetaan pyöräteihin, tehdään joukkoliikenteestä entistä saavuttavampaa ja tehdään rakennussuunnittelua huolella.

Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen panostukset ovat panostuksia kestävään tulevaisuuteen. Mm. pyöräteiden ja ratikkalinjan kehityksessä Vihreät ovat tehneet paljon töitä Tampereella, tätä työtä on jatkettava tulevaisuudessakin. Mitä selkeämmin merkatut ja sujuvammat kevyenliikenteen väylät ovat sitä helpommin tamperelaiset pääsevät liikkumaan paikasta toiseen ja sitä houkuttelevampaa liikkuminen mm. pyörällä on. Joukkoliikenneverkkoa on laajennettava kattamaan keskustasta kauempana olevat asuinalueen kuin kehyskunnatkin tehokkaasti. Mitä helpompi on kulkeutua esim. töihin joukkoliikenteellä, sitä vähemmän yksityisautoilua kaupungissa tarvitaan päivittäisesti.

Rakentamisessa on jatkossa panostettava laadukkaaseen ja kestävään asuntosuunnitteluun, mm. tiiiviimpää kaavoittamista ja puuta rakennusmateriaalina olisi hyvä tukea yhä enemmän. On tärkeää, että kaupunkia rakennetaan sosiaalisesti kestäväksi niin, että niin omistusasuntoja ja kohtuuhintaisia vuokrakoteja olisi saatavilla eri puolilla kaupunkia. Viherrakentamiseen tulisi kannustaa ja kaavoittamisessa olisi hyvä ottaa huomioon virkistävien puistoalueiden kattavuus kaikissa kaupunginosissa. Uusien asuinalueiden rakentamista koskemattomaan tai virkistyskäyttöiseen luontoekosysteemiin tulisi harkita todella kriittisesti.

Kaupunkiasuunnittelua on myös tehtävä feministisesti eli miettien miten kaupungissa liikkuminen eri vuorokaudenaikoihin olisi mahdollisimman turvallista. Tälläistä suunnittelua voidaan tehdä esim. katuvalojen avulla ja esteettömyydellä.


muut vaaliteemat:
Lahjoita Alisan kampanjaan

Taustallani ei ole isoja järjestöjä tai yrityksiä tukemassa, joten pienikin lahjoitus kampanjaani tekee paljon.

Mikäli haluat tukea minua matkalla Tampereen Kaupunginvaltuustoon sekä tekemään inhimillistä ja kestävän kehityksen mukaista kaupunkipolitiikkaa olen siitä erittäin kiitollinen.